Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/123

此页尚未校对


 其從兄象同與故將陳安俱抗節殉難呉鍾巒武進人受業顧憲成高攀龍為心性之學

 及門數百人江隂李應昇為最應昇罹璫禍被逮過郡交遊莫敢通鍾巒獨迎至館談論如平生崇

 禎中舉進士為桂林推官城破自焚死本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈 戚 勲

 人由國子生授中書崇禎末命督餉福建甫竣事旋里城破舉火自焚 本朝乾隆四十一年

  賜諡烈愍從者二十餘人同邑城破殉難者舉人夏維新諸生王華吕九韶時貢生黄毓祺與門

 人徐趨逸去偵江隂無備襲之不克趨被執死毓祺繫獄死 本朝乾隆四十一年俱  予入

 忠義許用江隂諸生南京亡列城皆下用昌言城守逺近應者數萬人 大兵從祥符寺

 後城入用舉火自焚 本朝乾隆四十一年  予入忠義祠龔廷祥無錫人崇禎十

 六年進士福王時為中書舍人知國祚必移作書與子以死自誓城陷投武定橋水死 本朝乾隆

 四十一年 予入忠義祠呉炳宜興人萬厯進士厯江西提學副使江西地失流寓廣東