Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/77

此页尚未校对


 諷士龍逃去上官捕其家人賴櫻以免武進孫慎行忤忠賢當戍櫻緩其行忠賢敗事遂解

 應元順天通州人崇禎中江隂典史海賊顧三麻入黃田港應元往禦手射殺三人賊退以功

 遷英德主簿道阻不赴寓居江陰明年南京亡列城皆下典史陳明遇請應元入城屬以兵事 大

 兵力攻應元守甚固 大兵從祥符寺後城入衆猶巷戰男婦投池井皆滿應元赴水𬒳曳出死之

  本朝乾隆四十一年賜諡忠烈入祀忠義祠 陳 明遇浙江人崇禎末江隂典史

 居官以長厚稱 大兵逼城破家殉義與閻應元死守孤城八十日兵入舉家自焚 本朝乾隆四

 十一年  賜諡烈愍入祀忠義祠馮厚敦金壇人崇禎末江隂訓導 大兵入城冠

 帶縊於明倫堂妹及妻王結衽投井死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍入祀忠義祠

 ︹本朝︺蕭起元奉天人順治二年守常州鎮以寛大戢兵禁暴民有更生之樂孫振先

 泗州人順治初署武進縣時署守宗灝貪暴且將請兵屠城振先以死爭之乃止夏一鶚