Page:Sibu Congkan Xubian128-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-030.djvu/115

此页尚未校对


  齊饒餘汪自盤王廷佩俱死之本朝乾隆四十一年並入忠義祠王榮圖金壇人甲申聞

  變殉節同邑生員王明灝王希高布衣王汝紹俱死節 本朝乾隆四十一年並入忠義祠

 ︹本朝︺張鳳儀丹徒人父柏性仁厚樂施濟鳯儀少孤性孝友貫通史學子九徴順治乙酉

  試第一登進士博學礪名節厯官文𨕖郎出為河南提學以公清著九徵長子玉栽康𤋮丁未 廷

  對第二官編修亦䆳於史學吳贊元丹陽人明庚午舉人順治二年授中書擢御史巡按

  江西時豫章初定反側未安贊元撫輯有方遂收建饒廣贛諸府奏免袁瑞二郡浮糧郡人尸祝之

  蔣超金壇人順治丁亥進士第三人官編修刻苦謮書甚於諸生視學畿甸文敎大振事竣力

  請解官遍遊名山至蜀之峨嵋結廬於伏虎寺側復至成都修通志趺坐而終超性廉靜於名利無

  所嗜手錄書至數百卷所著有綏庵集荆其惇丹陽人順治進士知郾城縣時師行絡繹

  徵索不時其惇自卧大將軍幕府外言曰郾民不給役獨令可使耳大將軍知其廉以故郾獨弗擾