Page:Sibu Congkan Xubian128-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-030.djvu/26

此页尚未校对


   鳥珠改見江寕府山川門牛頭山註石公山在丹徒縣北九里瀕江為象山過脈下有

  石檻與焦山對峙一名象山形如雙象府志焦山兩獅形象山兩𧰼形獅象截水之下流郡之門户

  在焉巖有洞曰𧰼山洞元阿珠嘗登此山以望宋軍 阿珠舊作阿术今改正圌山在丹徒縣

  東北六十里宋建炎三年金人治舟師欲由海道赴浙詔遣韓世忠控守圌山福山一帶德祐初張

  世傑敗績於焦山還泊圌山府志在江濱出火石有上下二箭洞彭山在丹陽縣東三十五

  里下有龍池又馬鞍山在縣東四十五里固山在縣東五十五里前有普濟院論山在丹陽縣

  東南鄉名勝志即道家三十八福地神仙所居白鶴山在丹陽縣西十里麓曰支子岡

  音山在丹陽縣東北三里漕河東岸一名恵山前有廣福寺多竹林巔有一碧萬頃亭其後為

  甘草經山在丹陽縣東北三十五里相傳有異僧講經於此一名金牛山上有全牛洞洞

  皆石壁洞口僅容一入其中甚廣下有經山泉宋置經山寨於此其後為白路山雞籠山