Page:Sibu Congkan Xubian128-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-030.djvu/47

此页尚未校对


  陽縣東七十里東接嘉山北通大江又東十里即常州府武進縣之孟瀆河口吕瀆港

  陽縣東南五十里北接漕河南通白鶴溪明萬厯間重濬凡二十餘里民田資以灌溉又蕭港在縣

  東二十七里馬嘶港在丹陽縣東北六十里北通大江隆慶二年修濬引江水灌田大

  為民利相傳湯和討賊屯兵於此有神馬前嘶引渡故名鹽港在溧陽縣西七里上通南渡下

  逕浤口入於崑崙河毛家港在溧陽縣西十三里又十七里為李家港上通湖瀆洩黄山諸

  湖之方洛港在金壇縣南二十五里其下有徐莊港又縣東有燕子港俱通湖

  河港在金壇縣湖溪五里其下有大浦港與大浦對者為抱村港在湖溪北相瀆

  湯縣東南六十里輿地紀勝宋王存自杭州歸丹陽舊居憚於重堰鄉人自奔牛開直瀆南通白鶴

  溪以便其行故號相瀆亦名直瀆丁義瀆在丹陽縣南三十里自白鶴溪分派導流而北

  凡三十五里宋炤𤋮中加濬灌溉之利甚溥破岡瀆在丹陽縣西南吳赤烏八年鑿句