Page:Sibu Congkan Xubian128-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-030.djvu/89

此页尚未校对


   好士寇平論勞増兩秩胡唐老晉陵人建炎中知鎮江府杜充降金建康失守潰卒戚方

   等趨鎮江唐老度力不敵因撫之無何方欲犯臨安請唐老部衆以行唐老不從諭以逆順禍福方

   衆環脅之唐老怒罵遂遇害詔贈徽猷閣直學士諡定愍邦吉水人政和中知溧陽叛

   卒周德據府城邦乂立縣獄囚趙明於庭諭之曰爾悉里中豪傑誠能集爾徒為邑人誅賊當上功

   𢌿爵飲之巵酒使自去翌日討平之建炎三年帥完顔宗弼入建康遣人說邦乂許以舊官邦

   以首觸柱礎流血曰世豈有不畏死而可以利動者速殺我宗弼怒殺之剖取其心事聞贈直祕閣

   諡忠王德通遠軍人建炎四年劉光世鎮京口以德為都統制金兵復南光世退保丹陽

   德請以死捍江諸將恃以自强分軍扼險渡江襲金人收真揚數郡既而又遇敵於揚州北所殺萬

   韓世忠延安人建炎二年為浙西制置使守鎮江三年遣控守圌山及金兵由廣德破

   臨安世忠以八千人先屯焦山寺以邀其歸烏珠遣使通問約日大戰許之戰將十合梁夫人親執