Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/106

此页尚未校对


  家壩迤南二十四年接挑禮字引河河尾南鎖壩在山陽縣西南一里其地舊有甎閘宋時

  運糧由此至洪澤入淮明洪武十年開菊花潭以通舟楫閘遂廢六壩在山陽縣西南高家

  堰上自北而南曰武家墩曰高良澗曰周家橋曰古溝東曰古溝西曰唐埂又南為翟家壩皆 本

  康熙十七年築以洩淮水之漲三十九年改建三滚水壩并天然壩二座河防雜記武家墩壩長

  十丈高良澗壩長十丈二尺周家橋壩長十四丈古溝東壩長三十四丈五尺古溝西壩長五十三

  丈五尺唐埂壩長四十八丈二尺河防志周橋迤南舊減水壩六座康熙三十五年大水衝決三十

  九年堵塞改建滚水石壩三座南北兩座各寛七十丈中一座寛六十丈建天然草壩二座一寛六

  十丈一寛六十二丈三尺鳳陽廠壩在山陽縣西北運河西岸 本朝康熙十九年築減

  清江閘上流之水由運料新河厯楊家廟入山陽運河滿浦壩在山陽縣北門外四里府

  志地接窰溝板閘𡻕澇不常長隄為障陳家莊挑水壩在清河縣東黄河南岸