Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/113

此页尚未校对


 西分水入市河福興閘在清河縣清江閘西五里明萬厯六年置後廢 本朝乾隆二年

 建添設越閘一座二十七年修有閘官楊莊閘在清河縣西陶莊迤東楊家莊舊在縣西

 三里仲家莊亦名仲家閘 本朝康熙二十六年開中河城建閘為運口三十三年復修改名廣濟

 閘四十二年  聖祖仁皇帝南巡  閲視中河以仲莊口與清口相直水勢衝激逼溜南

 行使清水不能暢流  命改運口由楊家莊於仲莊築攔河大壩而移閘於此今名楊莊閘為

 中河運口有閘官  高宗純皇帝六次南巡  閲視中河並有  御製臨幸楊莊閘

 恭依  聖祖仁皇帝詩韻詩康濟閘在清河縣西陶家莊亦名陶莊閘 本朝康熙

 三十一年建於陶莊引河上為中河東運口有閘官清江閘在清河縣北清江浦又名龍王

 關明永樂中建舊制分司主事駐此今有閘官其北有越河小閘又南北岸有檀度寺閘 本朝康

 熙三十五年建又南北岸有永利閘皆減水閘也天妃閘在清河縣草壩下北岸隄内明