Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/118

此页尚未校对


 河縣西十五里直隸廠 本朝乾隆二十七年 高宗純皇帝南巡  御賜扁額四十五

 年復有  御製謁分水龍王廟詩風神廟在清河縣清口 本雍正十年重建

 陶莊河神廟在清河縣西陶莊引河新口石壩上 本朝乾隆四十一年奉  命

 創建有  御製陶莊河神廟碑記四十五年四十九年並有  御製陶莊河神廟瞻禮詩

 ︹寺觀︺湛真寺在府治淮北里舊名紹隆 本朝康熙二十五年改建四十四年  勅賜

 今額並御書供奉寺内聞思寺在府治西湖嘴舊名大悲庵 本朝康熙四十四年

   勅賜今額佑濟寺即湖心寺亦曰十方禪院在府城西北五里背隄面湖 本朝

 康熙四十四年 勅賜今額 誕 登寺在府城西北三十里鉢池山後即洪福寺宋淳

 熙年建 本朝康熙四十四年 勅賜今額雍正十年重修 報 恩寺在山陽縣治東

 宋建元廢明洪武初重建開元寺在山陽縣西南明一統志唐開元間建内有枸杞井