Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/17

此页尚未校对


  屬山陽郡宋泰始中僑置兗州治淮陰南齊曰北兗州梁曰北雍州淮陰郡後改淮州東魏因之又

  置淮陰郡北齊廢為懷恩縣周改縣曰壽張又僑立東平郡隋開皇元年復改郡為淮陰兼立楚州

  尋廢郡改縣曰淮陰大業初州廢又并縣入山陽唐初復置武德七年乾封二年復置屬楚州乾

  符中高駢置淮寕軍五代因之宋紹興五年廢為鎮明年復置咸淳九年始分西北界置清河軍及

  清河縣屬淮南東路元至元十五年廢清河軍以清河縣屬淮安路明屬淮安府 本朝因之

  東縣在府東北六十里東西距九十里南北距二百里東至阜寕縣界三十里西至海州沭陽

  縣界六十里南至阜寕縣界一百二十里北至海州界八十里東南至阜寕縣治七十里西南至淸

  河縣界六十里東北至海一百二十里西北至海州沭陽縣界六十里漢置淮浦縣屬臨淮郡後漢

  改屬下邳國晉屬廣陵郡宋屬臨淮郡後省明帝僑置東海郡及襄賁縣齊為北東海郡東魏武定

  七年改置海安郡隋開皇初郡廢改縣曰漣水屬東海郡唐武德四年於縣置漣州貞觀元年州廢