Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/18

此页尚未校对


  屬泗州總章元年改屬楚州咸亨五年還屬泗州五代因之宋太平興國三年於縣置漣水軍熙寕

  五年廢為縣屬楚州元祐二年復置軍紹興五年廢為縣三十二年復為軍金皇統三年降為縣屬

  海州紹定元年歸宋屬寶應州端平元年復為漣水軍景定元年升安東州屬淮南東路元省漣水

  縣入州屬淮安路明洪武初廢州為安東縣屬淮安府 本朝因之 按隋書志漣水縣舊曰襄賁

  置東海郡東魏改曰海安通典元和志寰宇記皆作海安而魏書志云襄賁縣為海西郡治注武定

  七年改東海郡置則海西即海安之譌今從隋志桃源縣在府西一百二十里東西距一

  百里南北距一百里東至清河縣界四十里西至徐州府宿遷縣界六十里南至安徽泗州界四十

  里北至海州沭陽縣界六十里東南至清河縣界六十里西南至泗州界八卜里東北至沭陽縣治

  一百二十里西北至宿遷縣界八十里漢置泗陽縣屬泗水國後漢省晉宋以後為宿預縣地唐宋

  為宿遷縣地金興定二年於宿遷縣之桃園鎮置淮濱縣屬泗州元光二年廢元至元十四年復置