Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/21

此页尚未校对


  址 本朝康熙雍正年間屢修乾隆三年三十九年重修入學額數二十三名山陽縣學

  在縣治内即元𫎇古學基明洪武四年建 本朝康熙雍正年間屢修乾隆三年三十年重修入學

  額數二十一名阜寕縣學即廟灣鎮舊學舊為觀瀾書院今為學 本朝乾隆三十五年

  修入學額數八名鹽城縣學在縣治南三百步宋紹興二十七年建 本朝順治康熙

  年間屢修乾隆十二年修入學額數二十一名清河縣學在縣治北本朝乾隆二

  十八年建入學額數二十名安東縣學在縣治東南明天順三年重建 本朝順治十

  六年修雍正四年修入學額數二十名桃源縣學在縣治南元至元中建明洪武初重

  建 本朝康熙雍正年間屢修乾隆二年重修入學額數二十名淮陰書院在府城西

  南 本朝乾隆六年建正學書院在鹽城縣明嘉靖十七年建崇正書院

  在清河縣明隆慶五年臨川書院在清河縣 本朝康熙三十二年建 按舊志載仰