Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/32

此页尚未校对


 隄及新壩一道以為保障有  御製河神廟碑記四十五年  臨幸閲河有  御製

 五依  聖祖仁皇帝閲河隄詩韻詩命大學士阿桂督臣薩載同勘陶莊黄河及入海

 口事畢後覆  命有  御製誌事詩閲老壩合龍處詩閲淮安石隄三㬪前韻詩渡黄河

 詩閲木龍㬪乙酉韻詩四十九年  聖駕六巡有  御製閲木龍再㬪乙酉韻示總督薩

 載總河李奉翰詩閲老壩詩閲淮安石隄四疊前韻詩恭依  聖祖仁皇帝閲河隄詩韻詩五

 十年添築周家莊埽工五十五年疏浚桃北臨河集岡淺接築桃莊引河河尾嘉慶八年培築南北

 兩岸大隄十一萬三千餘丈創築圏越隄八道加培舊越隄四道添築土壩十道圏堰二道十四年

 增培大隄單薄處所十五年  仁宗睿皇帝諭黄河之性總在去路通暢則其流猛迅大溜直

 走中泓河身引滌日深使水勢不至擡高自無旁趨漫溢之患所謂束水攻沙其效莫捷於此現據

 查奏河水自雲梯關至八灘而下直至海口南尖俱深二三四丈至五丈餘尺不等瞭望海流亙起