Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/35

此页尚未校对


  湖入海嘉慶二十年重濬運河在府城西自揚州府寶應縣北至府城南六十里黄浦入山陽

  縣又北至府城西清江浦折西北入清河縣界達清口踰黄河由縣東入楊家莊口為中河在府城

  南者即古䢴溝亦名山陽瀆明初以來之舊運河也自清江浦達淮入黄河者明永樂中平江伯陳

  瑄所開名清江浦即宋之沙河故道也左傳哀公九年秋呉城䢴溝通江淮杜預注於䢴江築城穿

  溝東北通射陽湖西北至宋口入淮通糧道也今廣陵韓江是水經淮水東過淮陰縣北中瀆水出

  白馬湖東北注之注縣有中瀆水首受江於廣陵郡之江都縣昔呉將伐齊北霸中國自廣陵城東

  南築䢴城城下掘深溝謂之韓江亦曰䢴⿰氵𡨋 -- 溟溝自江東通射陽湖地理志所謂渠水也西北至宋口

  入淮自永和中江都水斷其水上承歐陽引江入埭六十里至廣陵城自廣陵出山陽白馬湖逕山

  陽城西又東謂之山陽浦又東入淮謂之山陽口者也隋書高祖紀開皇七年於揚州開山陽瀆以

  通運漕大業雜記大業元年發淮南諸州郡丁夫十餘萬開䢴江自山陽至於揚子入江寰宇記淮