Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/43

此页尚未校对


  二郡下河之水有所宣洩水害永除而淮南鹽竈利賴無窮矣官河有二一在鹽城縣西南四

  十里馬鞍湖西南源出大蹤湖北入鹽河東入東塘河一在安東縣北三十里源自西漣河南通中

  漣河東北至縣東北七十里五港口接遏蠻等河通海州諸鹽場明嘉靖四十五年挑濬深通為商

  旅輻湊之道二河於 本朝乾隆九年濬又封子河在鹽城縣西十八里自馬鞍湖分流東入官河

  乾隆十年濬東界河在鹽城縣西南八十里自揚州府興化縣流入定港為河與興化縣

  分中流為界西流由東塘河入射陽湖又西界河在縣西南一百里自舊運河分流達石䃮口亦與

  興化縣分中流為界西北入射陽湖 本朝乾隆三年挑浚九年又浚又岡溝河在縣西南二十里

  自界河分流北合鹽乾隆二十二年鹽河有二一在鹽城縣西上流會大蹤諸湖之水東

  流經縣西會串場河又東出石䃮天妃二口匯新洋港入海 本朝乾隆二十四年浚一在清河縣

  中河北岸康熙二十六年開浚分中河水東北厯山陽縣朱元莊至安東縣界毗連海州趨串場河