Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/53

此页尚未校对


 河在清河縣西北胡賢口北其左右皆軍營田故名府志康熙十年河決桃源七里溝三汊下流

 沙澱漕艘囘空者由新河入營河南經半邊店娘子莊迤東南出王家營溯於淮大澗河

 在清河縣西北分洩民田積水入安東縣南六塘河達海 本朝乾隆九年周家河

 河縣西北接洩桃源縣民便河之水至響水河入包家河匯注南六塘河以達海 本朝乾隆二十

 三年馬家河在清河縣西北上承劉皮澗等處大河積水入大澗河韋家閘歸安東縣

 南股六塘河達海 本乾隆二十八年中河在清河縣西北即運河下流也由清口出

 黄河順流數里至縣西楊家莊入口又西北經桃源縣東又北經宿遷縣東至駱馬湖口入新河按

 運河舊由清口達張莊厯黄河險溜二百里每遇風濤動淹兩月康熙二十六年  特命河臣

 於黄河北岸遥縷隄内加挑中河一道上接張莊運口及駱馬湖之清水下厯桃清山安入海糧艘

 既出清口即截流逕渡由仲家莊閘直入中河北上又開鹽河一道自清河縣至安東潮河入海用