Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/55

此页尚未校对


  能勝也康熙二十五年加築北岸遥隄後復加籌酌若於遥縷二隄之内再挑中河一道上接張莊

  運口并駱馬湖之清水下厯桃淸山安入平旺河以達於海而於清口對岸清河縣西仲家莊建大

  石閘一座既可以洩山左諸山之水而運道從此通行避黄河之險溜大利也乃決計題請興工至

  二十七年正月工竣連年重運一出淸口即截黄而北由仲莊閘進中河以入皁河避黄河之險二

  百里抵通之期較厯年先一月蓋自唐宋元明漕東南以濟西北者無不仰藉黄河以為灌輸既欲

  去其害又欲收其利故治河愈難至我 朝而運道之利黄河者僅七里矣或議於中河北岸宿遷

  境内建減水壩數座以洩漲者臣曰不可蓋中河之水但患其弱而不患其强若北岸遥隄減壩一

  建則清水弱而黄必有内灌之憂河身立淤矣惟將遥隄再加高厚更於中河之北挑重河一道即

  以挑河之土築成重隄於西安錫成兩橋之間建閘一座既以分洩東省之異漲又以灌溉宿桃清

  等七州縣之田畝即遇黄淮並漲亦可分洩入中河以并出平旺歸海真永賴之䇿也又運艘自清