Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/65

此页尚未校对


  一名灌湖接海州贛榆沭陽等境湖面約三萬四千五百餘頃舊志碩項湖在縣西北一百二十里

  一名大湖西通沭陽桑墟湖東南各有小河達於淮袤四十里廣八十里海州沭陽安東各得三分

  飛湖在安東縣東北六十里周四里皆通官河東通大飛浦今淤為田止存一河通舟

  大莊湖在桃源縣東南三十五里又東為馬廠湖皆通黄河邵家湖在桃源縣西南

  谷莊湖在桃源縣西南四十里又馬牙湖在縣西南五十里皆通程子河長湖

  在桃源縣西十五里又柴林湖在縣西二十里皆通黄河赤鯉湖在桃源縣北七十里水通

  漣河元史褚布哈傳劉甲守韓信城城門通沭陽阻赤鯉湖即此 褚布哈舊作褚不華今改正

  唐家澗在山陽縣西南五十里無源流潦所匯下通白馬湖 本朝乾隆八年疏濬

  州澗在山陽縣西南六十里宋劉瑾言楚州淮陰縣青州澗等處可興置令轉運使選官覆按

  從之即此 本朝乾隆八年疏濬高良澗在山陽縣城西南九十里由清河澗沙埠橋西