Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/97

此页尚未校对


 東南黄河南岸明隆慶四年河決於此萬厯四年因岡築隄以防決 本朝康熙十二年重築河防

 考地勢平漫黄水漲則從此入淮水漲則從此分入河而清口弱築横隄於此所以障黄淮之漫淫

 煙墩隄在桃源縣西黄河南岸距縣一里逼近黄河最險 本朝康熙二年築䕶城隄

 四十二年築挑水壩河防志桃源縣煙墩汎臨河隄上自宿遷縣界白洋河鈔關起至舊縷隄止長

 一千四十一丈康熙十七年築自臨河隄頭起至煙墩舊險工東頭止縷隄長七千二百九丈六尺

 康熙十七年築煙墩險工舊長二百五十八丈康熙四十一年增一百五丈四十二年  聖祖

 仁皇帝親閲  命於大王廟東建挑水壩一座又煙墩迤東舊有䕶城隄長五百七十丈今接

 築月隄六百一丈以資防禦九里岡隄在桃源縣西北黄河北岸河防志桃源縣九里

 岡汎自宿遷縣起至河北鎮止縷隄長八千十二丈五尺 本朝康熙三十六年修築𡻕修險工長

 三百三十三丈三尺四十二年  聖祖仁皇帝親閲建築挑水壩於大王廟東四十四年又於