Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/99

此页尚未校对


 高丈許或八九尺其去堰不啻卑三丈有奇矣淮一南下因三丈餘之地勢灌千里之平原安得有

 淮南數郡耶 本朝康熙十一年大修高家堰十六年自周橋閘至翟家壩築隄三十二里並堵高

 良澗決口三十四處十七年增築高家堰十八年塞翟家壩決口三十二年修築高堰自史家㓠至

 周橋一萬四百餘丈隄工三十九年大修高家堰築武家墩小黄莊至周橋新舊石工盡堵六壩改

 為三滚水壩並設天然壩二座以備漲水四十五年高堰三滚壩下各桃引河築隄東水由草字河

 塘曹河入高邵諸湖四十六年桃高堰天然壩下引河自蔣家壩至罕貽澗共一萬四千四百餘丈

 兩岸築隄五千一百餘丈  聖祖仁皇帝六次南巡閉六壩䟽引河皆  躬親相度雍正

 四年於王家溝口建滚水壩一座其周家橋以南滚水壩二座各改低一尺五寸又加高高家堰土

 湜靳輔治河書洪澤湖在山陽縣之西南北距大河東俯高寶諸壑淮水遠自豫省復挾汝潁渦汴

 尋川之水匯而入馬瀠𭰁激蕩惟下之是趨而其地東北為下趨而北則出清口而達於海趨而東