Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/41

此页尚未校对


 故穿此河亦曰瓜洲渡河渠考三汊河口即瓜洲與儀徵達府通漕之道明嘉靖七年漕臣唐龍請

 於此置閘以盡漕利天啟初發丁夫開濬三汊河通志運道由瓜洲閘行其南岸花園港為糧艘所

 停泊 本朝康熙五十四年江溜北衝花港港總漕施世綸始於瓜洲繞城河開壩行漕雍正六年

 決口塞仍開瓜洲舊閘瓜洲閘河在江都縣南四十里由瓜洲通惠廣惠二閘至江口

 瓜洲月河在江都縣廣惠閘之上 本朝雍正八年因閘河水無關蓄自青蓮菴起至尤

 家碾止開月河一道長三百六十七丈雍正九年又於瓜洲西南正人洲另開引河一道長六百四

 十一丈五公灘開支河長三百六丈夾江内築貽心壩長一百五十丈五尺又南北兩頭接築攔水

 汊在江都縣西南十五里府志儀徴瓜洲之水至此與江都合流故名亦名茱萸

 灣 本朝康熙三十八年  聖祖仁皇帝南巡建 行宫於此又迤上有三汊越河乾隆五年

 鳳凰橋引河在甘泉縣北三十里 本朝康熙三十九年總河張鵬翮以金家灣