Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/56

此页尚未校对


 大清一統志

  揚州府

  ︹古蹟︺廣陵故城在府東北史記六國表楚懷王十年城廣陵秦置廣陵縣二世二年廣陵

   人邵平為陳王徇廣陵後漢書志注吳王濞都廣陵築城周十四里半三國志魏移治淮陰而以故

   城為邊邑吳五鳳二年使衞尉馮朝城廣陵文獻通考魏黄初六年文帝幸廣陵故城即鮑照所賦

   蕪城也方輿紀要晉太和四年桓温發徐兖二州民築廣陵城謝安鎭廣陵築新城以壯保障宋史

   顯德五年以城為吳人所毀詔韓令坤為修築都部署築故城東南隅為子城李重進復改築周

   十二里紹興中郭棣知揚州以為故城憑高險固重進改卜今城勢處卑渫復即遺址建築與舊城

   南北對峙中夾甬道疏兩濠以轉餉謂之大城按甘泉縣志唐時揚州城西據蜀岡北抱雷陂其

   城甚大夢谿筆談所云城南北十五里一百一十步東西七里三十步是也至周韓令坤所築之小