Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/60

此页尚未校对


  省縣入州 按後漢志無海陵而不詳省入何縣據沈約志但云三國時廢則是後漢時其縣故在

  而志脫誤也又三國吳志吕岱傳岱廣陵海陵人為郡縣吏避亂南渡詣孫權則是漢末海陵未廢

  即沈約志所云晉太康二年復立者亦未可信至晉志廣陵所統縣有海陽而無海陵以前漢志海

  陵有江海會祠及晉志祠在海陽推之知海陽即海陵耳安海廢縣在泰州東南晉義熙

  中置屬海陵郡隋屬江都郡併如臯縣入之唐初廢輿地紀勝故城在海陵縣東南一百里仐為安

  建陵廢縣漢建陵縣在今沭陽縣界晉義熙中僑置於此屬山陽郡尋屬海陵郡劉

  宋時為郡治齊因之梁仍屬海陵郡隋開皇初省入海陵舊志在泰州東北七十里蒲濤廢

  縣在泰州東南晉義熙中置屬海陵郡宋齊因之後廢安宜舊縣在寶應縣西南漢置

  平安縣晉廢蕭齊置安宜縣梁移陽平郡來治大寶元年侯景改陽平為北兖州其地尋入北齊陳

  太建五年吳明徹北伐克陽平郡十一年復入於周元和志安宜本漢平安縣上元三年於縣得定