Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/62

此页尚未校对


  牛城在寶應縣東南十五里長三里相傳宋神宗時築土色皆黄形狀如牛韓王城

  在寶應縣東南四十里方輿紀要宋紹興中韓世忠鎭淮陰時築高黎王城在寶應縣

  西南八十里周一里相傳宋治平中高黎王築石鼈城在寶應縣西方輿紀要三國魏鄧艾

  築以營田晉書荀崧傳荀羡北鎭淮陰屯田於東陽之石鼈南齊書周山圖傳建元二年輔國將軍

  周山圖表於石鼈立平陽郡隋書志江都郡安宜開皇初廢石鼈縣入焉通典石鼈城在縣西八十

  泰州新城在泰州北五里州志宋端平中州守許堪修州城別築堡城於湖蕩中謂

  之新城德祐二年元阿珠遣兵拔新城留屯以逼泰州元至正十三年張士誠入泰州燬州城乃築

  新城四面恃水設義兵元帥府及州治於此明徐達兵至遂夷新城移州復還舊治高郵廢

  衞在高郵州治西舊爲千户所明洪武四年改爲衞 本朝康熙十七年興化廢守

  禦所在興化縣治西 本康熙十七年泰州廢守禦所在泰州南 本