Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/82

此页尚未校对


  高宗純皇帝南巡  命築石工有御製示董事諸臣詩四十九年  仁宗睿

 皇帝隨扈御製高郵晚泊詩西隄在高郵州運河西岸亦曰運河隄南接江都北達寶

 應又有東隄在運河東岸唐刺史李吉甫所築明萬厯閒重修 本朝康熙四十四年改建石工

 寶應護城隄在縣城外乾隆二十二年建築捍海堰即范公隄在興化縣東一

 百五十里宋史河渠志淳熙八年提舉趙伯昌言通州楚州舊有捍海堰東距大海北接鹽城袤一

 百四十二里始自唐黜陟使李承實建遮護民田屏蔽鹽竈其功甚大時久頽圮至天聖改元范仲

 淹為泰州西谿鹽官日風浪汎溢渰沒田產毀壞亭竈請於朝調四萬餘夫修築至今賴之自後寖

 失修治自宣和紹興以來屢被其害每一修築必大興工役望令淮東常平茶鹽司今後如有塌損

 隨時修葺務要堅固可以經久從之輿地紀勝天聖中張綸刺泰州與范仲淹修復興化人為立張

 范祠 本朝雍正十年乾隆五年重修十年𣸸建石閘金門十九年又修並建界牌閘新堰