Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/90

此页尚未校对


 本朝康熙四十六年  御賜節媛芳躅額乾隆二十二年四十九年俱有  御製露筋祠

 三閭大夫廟在興化縣東北四十里舊名釣魚廟龍王廟在寶應縣南門

 外明洪武十九年建 本朝乾隆三十年  御賜靈祐通津額

 ︹寺觀︺梵覺寺在江都縣瓊花觀之南即古興教寺宋淳化閒建 本朝康熙四十四年

  賜額又府西有西方寺鎭淮門北有鐵佛寺南門外有靜慧寺府南三里有寶輪寺瓜洲鎭有化

 城寺仙女廟北有萬佛寺南門外運河之南有善覺寺陵鎭有慈雲寺府城北有龍光寺俱

 香阜寺在江都縣黄金壩舊名五臺山 本朝康熙三十八年  賜名香阜及名

 香清𣑽額並  賜墨寶法物乾隆十六年十二年二十七年三十年  御書額聯有

  御製詩並賜墨寶㳟藏於内智珠寺在江都縣東南隅運河濵舊名吉祥菴

 本朝乾隆十六年  御賜寺額高文寺在江都縣南三汊河西岸有塔曰天中其地為