Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/101

此页尚未校对


  遷於邳秦二世二年項梁渡淮軍下邳漢五年封韓信爲楚王都下邳應劭曰邳在薛其後徒此故

  曰下邳建安初先主爲徐州牧屯下邳吕布襲取之三年曹操攻吕布於下邳決泗沂水以灌城晉

  永興二年琅邪王睿監徐州軍事留守下邳太元四年苻堅使王顯爲掦州刺史戍下邳魏孝昌元

  年於此置東徐州永熙二年建義城主蘭寶殺東徐州刺史以下邳降梁改爲武州侯景之亂復入

  東魏仍曰東徐州陳太建十一年爲周所取始置邳州元和志下邳縣東南至泗州一百七十五里

  縣城即古邳國城城有三重大城周廻十二里半魏武擒吕布於白門即大城之門也中城周四里

  吕布所守小城周二里許晉北中𭅺將荀羡郗曇所治西南又有一小城周三百七十步晉征鹵將

  軍石崇所築舊志下邳故城在州城東三里金時移今治 本朝乾隆二十二年  高宗純皇

  帝再幸江南有 御製舊邳州詩 良 成故城在邳州北春秋時曰良左傳昭公十

  三年晉侯會吳子於良水道不可吳子辭乃還漢始元五年封魯安王子文德爲良成侯國屬東海