Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/102

此页尚未校对


  郡後漢改屬下邳國晉曰良成縣宋及後魏因之章懷太子曰良成故城在下邳縣北寰宇記在縣

  北六十里齊天保七年武原故城在邳州西北漢置縣屬楚國後漢屬彭城國晉因之

  宋初廢泰始二年張永等進軍逼彭城分遣别將王穆之守輜重於武原即故城也後魏復置武原

  縣屬下邳郡東魏武定八年兼置武原郡隋開皇初郡廢十一年改縣曰良城屬下邳郡唐初屬邳

  貞觀元年省章懷太子曰武原故城在下邳縣北舊志在今州西北八十里泇口社亦名良城

  宿預故城在宿遷縣東南本春秋時宋人遷宿之地漢為𡴴猶縣晉安帝改名後魏置南

  徐州太和二十三年南徐州刺史沈陵率宿預之衆奔齊因廢為鎮梁天藍八年改置東徐州太清

  三年東徐州刺史湛海珍降於東魏改東楚州陳太建七年伐齊克古東徐州改為安州以徐敬成

  督安元潼三州軍事安州刺史鎮宿預十一年入於後同改置泗州水經注泗水逕宿預城南故下

  邳之宿留縣也晉元帝為安東時嘗督運軍儲以為邸閣梁時張惠紹更増修塹其四面引水環之