Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/115

此页尚未校对


  三十五里舊為河濱衝要有主簿駐此河泊所有二一在邳州舊城西北三十五里一在

  雎寕縣東十五里又有遞運所在舊州城東南九十里皆明洪武中置今裁趙家圈

  縣西北六十里大河北岸津要處也明景泰中設巡司 本朝改設蕭營守備駐此西鎮店

  在碭山縣東五十里有公館又南鎭集在縣西十八里北鎮集在縣西北十五里又王達店在縣西

  三十五里廟道口店在沛縣西北三十里有公館又白水店在縣東北十五里猫兒

  荘在邳州南運河東岸亦名猫兒窩有州同駐此郭家荘在邳州南舊州城北八十里有

  永濟橋在宿遷縣 本朝乾隆二十七年移中河縣丞駐此梁家口在豐縣西

  北 本朝乾隆五十五年設豐碭北岸通判駐此毛城集在碭山縣東三十里又禮河集

  在縣東北二十里回堽集在縣西北三十五里華山集在豐縣東南三十里元曾設巡司於

  馬村集在沛縣西南二十七里又高房集在縣西二十五里賀堌集在縣西北四十五