Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/124

此页尚未校对


   千六十二丈五尺又西挑水壩中挑水壩及格隄共五百三十五丈楊家莊埽工一百六十二丈蕭

   家渡埽工九十四丈運河隄在邳州境及宿𨗇縣運河兩岸靳輔治河書邳州運河西北唐

   宋山格隄三千五十丈又運河東西隄八千二百三十九丈有奇邳州地勢甚窪猫兒窩一帶地勢

   甚高北來諸水直灌州城内湖外河及邳宿二州縣各隄俱難保故築唐宋山格隄以攔之猫兒窩

   斜對爲彭家河凡豐沛徐及東省十餘州縣北岸之水俱由此道入運毎慮伏秋暴漲運河難容故

   築猫兒窩萬家莊馬莊集咸水壩三座以洩之使東入駱馬湖也又宿遷縣運河東西兩隄上自邳

   州窰灣界起下至張莊運口共一萬七千五百十七丈三尺又攔馬河橋壩七座共長三百七十丈

   通志康熙十九年總河靳輔創建邳州運河東岸減水壩十一座五十七年於宿遷縣龔家莊建魚

   鱗壩三座六十年建宿遷縣吳家溝齊運草閘一座長五丈雍正二年總河齊蘇勒於宿遷縣西安

   橋築攔水隄建邳州運河河清河定河成三閘六年修築皁河石裏頭閘一座挑月河一道長二百