Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/125

此页尚未校对


   乾隆四年加培宿遷縣運河東西二岸隄工十三年修築邳州運河東西二隄並唐宋山格隄又

   築臨湖石戧十八年増修邳宿遷河隄堰二十二年修築猫兒窩兩岸隄工現今行漕中河

   隄在宿遷縣東中河兩岸河防志宿遷縣湖西中河北岸隄長一千二百二十三丈三尺湖東中

   河北岸積土長一千一百三十七丈南岸子隄上自攔河頭下至桃清交界共長二萬三千一百二

   十七丈六尺北岸子隄長二萬二千八百六丈其攔馬河大王廟險工長五十六丈又北岸遙隄自

   張莊運口至駱馬湖西岸長一千一百二丈五尺又自駱馬湖東岸至攔馬河長八百九十六丈又

   自高山頭至劉老㵎舊壩長七千五百五丈自舊壩至宿桃交界古城長一千五百四十九丈其高

   山頭險工長一百四十二丈通志康熙三十三年築中河兩岸束水隄三十九年總河張鵬翮題改

   中河置石閘二座四十年建中河口門南岸石閘一座五十四年於宿遷縣中河口門頭壩下至崔

   家宅柳園頭二處建挑水壩四座雍正五年總河齊蘇勒修宿遷中河南岸上自支河口下至九龍