Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/134

此页尚未校对


  在邳州西南舊州城西六里祀漢下邳令韓稜郯子廟在邳州治東北魯肅廟宿

  遷縣東南一里

 ︹寺觀︺騰雲寺在蕭縣都仁鄉太和元年天門寺在蕭縣東南三十五里山谷中

  元至正中建夀聖寺在蕭縣舊城南四十五里金大定中建登雲寺在豐縣東

  南三十里華山上像設迥異寺後林木錯立如屏福勝寺在豐縣西二十里元至正三年

  大聖寺在豐縣北四十里即大聖院有石碣唐貞元十七年興教寺

  縣西北北齊天保二年改曰白塔寺隋開皇十三年改曰道成寺唐上元中改曰重光寺宋建炎中

  遷東北隅明洪武中河決寺廢重建於此龍泉寺在沛縣運河東岸舊在縣治南門外泡河

  之南明嘉靖二十一年改建於城内萬厯二十五年遷舊子胥廟地宗善寺在邳州舊城南

  一里即羊山寺明成化七年賜額夀聖寺在宿遷縣舊治南大德四年崇安