Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/57

此页尚未校对


  年改下邳曰武州縣曰歸政東魏武定八年復曰東徐州下邳縣後周改曰邳州隋開皇初郡廢大

  業𥘉州廢以縣屬下邳郡唐武徳四年復置邳州貞觀元年州廢改屬泗州元扣四年改屬徐州五

  代因之宋太平興國七年於縣置淮陽軍屬京東東路金貞祐三年復曰邳州屬山東西路元亦曰

  邳州至元八年改屬歸德府明初以州治下邳縣省入屬鳳陽府洪武十五年改屬淮安府 本朝

  康熙二十九年遷州治於東北界艾山南仍屬淮安府雍正三年以州直隸江蘇省領宿遷雎寕二

  縣十一年升徐州為府以州屬之宿遷縣在府東二百三十五里東西距一百九十里南

  北距一百七十里東至海州沭陽縣界一百二十里西至睢寕縣界七十里南至安徽泗州界五十

  里北至山東沂州府郯城縣界一百二十里東南至淮安府桃源縣界四十里西南至安徽泗州七

  十里東北至沭陽縣治七十里西北至山東郯城縣治一百八十里春秋時鍾吾于國秦為下相縣

  漢置公猶縣屬臨淮郡後漢省晉義熙中改置宿預縣屬淮陽郡宋因之後魏太和中置宿預郡兼