Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/58

此页尚未校对


   置南徐州景明初廢為鎮梁天監八年改置東徐州東魏武定七年改置東楚州陳太建七年改曰

   安州周大象二年改曰泗州隋開皇初郡廢大業初州廢改置下邳郡唐武德四年復曰泗州開元

   二十三年徙州治臨淮縣以宿預屬之寶應元年避諱改曰宿遷元和中改屬徐州五代因之宋太

   平興國七年屬淮陽軍金初屬邳州元光二年入邳州元至元十二年復置屬淮安軍十五年還

   屬邳州明初屬淮安府 本朝因之雍正三年以縣屬邳州十一年改屬徐州府雎寕縣

   在府東南一百八十里東西距一百三十里南北距八十里東至宿遷縣界四十里西至安徽鳳陽

   府靈璧縣界九十里南至安徽泗州界三十里北至邳州界五十里東南至安徽泗州治二百里西

   南至靈璧縣治一百二十里東北至宿遷縣治七十里西北至銅山縣治一百八十里漢置雎陵取

   慮二縣俱屬臨淮郡後漢屬下邳國晉𥘉因之元帝時於雎陵僑置濟隂郡宋泰始中入魏郡廢梁

   普通五年取雎陵大通元年克臨潼於取慮城置潼州武帝末入東魏武定五年以雎陵屬彭城六