Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/72

此页尚未校对


   魯所開由虞城夏邑縣流入經縣狐父聚達杼秋城又東出徐州小浮橋入泗明嘉靖三十八年

   由縣北二十里戎家口出徐州茶城入漕河葛厯三十一年河決朱旺口復經縣南三十四年河歸

   故道河渠考𥘉大河自碭豐東入蕭縣界沛去河遠雖有時衝決而非經流之所正德四年河決曹

   縣直達豐沛既又決沛縣南飛雲橋入運河自橋以北皆成巨漫嘉靖七年河決而南東溢逾漕河

   入昭陽湖縣西北廟道口淤三十餘里八年飛雲橋水北徙魚臺縣之谷亭舟行閘面九年沛縣北

   境之水決魚臺塌場口衝谷亭十三年河決趙皮寨於是谷亭流絶而廟道口復淤三十七年歸德

   新集口淤大河散溢支流衝入飛龍橋四十四年太河淤塞自蕭縣趙家圈泛溢而北至豐縣南堂

   林集分爲二股南繞沛縣戚山南二里徑楊家集入秦溝北自豐縣華山東徑縣西南馬村集亦入

   秦溝又自華山東北分流出飛雲燆散爲十三道縱横至湖陵城口入漕河又逾漕河漫入昭陽湖

   浩渺無際而河變極矣明年河復決沛縣二三等鋪衝入運河亦由湖陵城口入湖陂是時河臣朱