Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/80

此页尚未校对


  湖及沙薛諸水皆入於此又十里至沛縣又西北三十里曰廟道口閘又十八里曰湖陵城閘入山

  東魚臺縣界此明初漕河舊道也又有新河西去舊河四十里明嘉靖四十四年黄河横決運道大

  阻工部尚書朱衡開新河自留城北至南陽閘凡百四十一里有奇又濬舊河自留城至境山之南

  凡五十三里有奇凡新河之為閘九減水閘二十壩二十有三薛河口石壩一南陽湖口隄三十餘

  里又開支河八旱則資以濟漕澇則洩之昭陽而運道盡通所謂夏鎮河也萬厯九年中河郎中陳

  瑛以茶城口逼近黄河因移河口於茶城東八里創建古洪内華二閘十六年科臣常居敬復於古

  洪閘東南二里餘増築鎮口閘十七年河臣潘季馴又於塔山牛角灣増築隄壩以衞之黄河始無

  從逸入三十三年泇河成漕道由直河西北至夏鎮始合於正河不復由徐沛東房亭河

  在銅山縣東洩河北諸山泉積澇分二支一通呉家窑荆山河口一由王家林東西灘過賀家口入

  邳州境歸猫兒窩濟漕本朝乾隆二十三年 運 鐵河在銅山縣東九十里宋置利國