Page:Sibu Congkan Xubian131-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-033.djvu/88

此页尚未校对


  河接淮安府桃源縣界白鹿湖在宿遷縣西南五十里由小河入泗駱馬湖宿

  遷縣西北十里本窪田也明季漫溢成湖長六十里周一百五十餘里受山左諸山之水由董家陳

  窰二溝以入運河 本朝康熙七年董口淤漕艘取道於湖十八年黄河北決湖漸淤河臣靳輔於

  湖西皁河口别開新河至張莊口行運湖遂廢二十六年又於湖口開中河接新河厯宿桃安清諸

  縣引湖水注之以洩上源諸湖漲水且便行運二十八年於湖口建竹絡石壩長五十五丈以防異

  雍正四年以湖水横衝運道於運河北岸築壩斷流乾隆十六年四十九年  高宗純皇帝

  南廵並有  御製駱馬湖詩二十二年挑濬淤塞二十七年又濬三十年創築攔湖隄一百五

  十丈又丁家湖雷家湖張皮湖巴頭湖諸葛湖白湖童溝湖皆在縣西北百里之内合湖

  寕縣西北七十里縣志合沂水南入黄河故名以葛嶧山又名葛河又蔡上湖白塘湖隱慝湖皆

  在縣西北楓山湖在雎寕縣東北三十里一名峯山湖又名陶河湖周十二里劉老