Page:Sibu Congkan Xubian132-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-034.djvu/115

此页尚未校对


   盡至於進奏經史詩盡咸寓箴規之意卒入祀鄉賢祠嚴衍嘉定人諸生專心古學尤有功

   於資治通鑑或𥙷為正文或補為分注其補正文之例有二有通鑑所巳載而遂節補者有通鑑所

   未載而特筆補者其補分注之例有三一曰附錄一曰備考一曰補注又於周赧入泰之後改稱

   列國五季迭興之世改稱後列國進蜀漢於正統黜武氏為附載此又取紫陽綱目之義以彌縫本

   書之闕者也邵嗣宗太倉人乾隆壬申進士官侍講秉性嚴正人不敢干以私嘗閲近思

   錄學蔀通辨高于遺書知學術邪正之辨所著有洗心錄攷定家祭禮葬考古文四卷詩集八卷卒

   入祀鄉賢祠張雲章嘉定人幼習舉子業上溯濂洛關閩之學搜輯十三經註疏以下羣

   儒諸解付梓尤著力於曾之省身孟之養氣程朱之居敬藩憲鄂公首舉孝廉方正雲章以年老辭

   不受所著有續東萊文鑑南北史備要等書嘉慶十三年入祀鄉賢祠秦大成嘉定人乾

   隆癸未一甲一名進士授修撰少時極慎文遊通籍後凡名公巨卿非有淵源不輕投刺家雖窘乏