Page:Sibu Congkan Xubian132-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-034.djvu/19

此页尚未校对


  私出為始興内史居郡尤厲清節劉遵覽弟少清雅有學行工屬文晉安王綱甚見賓禮除

  中庶子卒於官劉孝綽本名冉繪子幼聰敏七嵗能屬文天監初起家著作佐即常侍武帝

  燕作詩七首帝深嘉歎厯祕書丞謂周捨曰第一官當用第一人累官祕書監詞藻為後進所宗流

  傳絶域子諒少好學有文才尤悉晉代故事時人號曰皮襄晉書劉孝儀孝綽弟工屬文

  舉秀才累遷尚書左丞兼御史中丞在職彈糾無所顧望太清元年為豫州内史侯景冦京邑孝儀

  遣子帥郡兵入援孝儀為人寛厚内行尤篤有文集二十卷第六弟孝威氣調爽逸風儀俊舉太清

  中遷中書子兼通事舍人劉苞勔之孫父愃齊太子中庶子苞三𡻕而孤至六七𡻕見諸父嘗

  泣母怒之苞曰早孤不識父聞諸叔父多相似故心中悲耳奉母朱及所生陳並扇席温枕苞少好

  學能屬文自征虜主簿遷洗馬及從兄孝綽等並以文藻見知居官有能名性和直與人交面折其

  非退稱其美劉慧斐彭城人少博學能屬文起家梁安成王法曹行参軍游匡山遂有終