Page:Sibu Congkan Xubian132-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-034.djvu/68

此页尚未校对


  

 ︹城池︺太倉州城周十里有奇門八水門三濠廣八丈至正十七年築 本朝雍正年間

  乾隆二年三十二年三十五年五十九年重修鎮洋縣附郭崇明縣城周四里有奇門

  五濠廣九丈明萬厯十一年築 本朝順治十六年修康熙十四年雍正十年乾隆元年重修

  定縣城周九里有奇門四水門三濠廣一十三丈嘉定十二年築元至正十七年甃甎明

  嘉靖三十二年改建 本朝順治九年修康𤋮十年二十三年雍正七年乾隆二十四年重修

  山縣城周四里門四水門一濠廣六尺舊為吳淞城明嘉靖中改築 本朝康熙九年修五

  十七年重修雍止二年置縣即其地為城

 ︹學校︺太倉州學在州冶西南明正統元年建太倉衞學宏治十年改州學 本朝順治八

  年修十七年康熙二十三年五十年乾隆二十八年五十九年重修人學額數十八名鎮洋