Page:Sibu Congkan Xubian132-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-034.djvu/77

此页尚未校对


  吳淞江古之東江也其南為白鶴江亦吳淞之上流西與青龍江合蓋一水也青龍江之北為大盈

  浦渡頭浦大盈渡頭之中為馮浦又南接黄浦與上海分界嘉定縣志亦名虬江自蘇州府接崑山

  縣東入縣界接白鶴江口在縣西南四十里又東經顧浦又東經黄浦又東經蟠龍江等浦至縣東

  南桑家橋接松江府上海縣界又東北合黄浦入海 本朝順治十一年浚黄浦至徐公浦七十二

  里又分浚蟠龍江至許家浜大通河在崇明縣東三十里通志又縣西四十里有惠民富

  民二河八十里有天仙河此富民内地之支河也北新河明統志在崇明縣北六十二里

  海水西流而入與南新河通南新河在縣北五十五里海水北流而入縣志今三沙圯河道亦湮

  符洪在崇明縣西八里有渡口西南至本州劉河口海面約七十里為往來通道淡水

  洋在崇明縣東沙東北海水皆鹹此水獨淡又有鹹水洋在東沙東南昏時水沸苦火其水即鹵

  水通志有水格分濤在縣大洋中水分鹹淡淡水色白鹹水色黑淡水西來鹹水東至每潮轉濤分