Page:Sibu Congkan Xubian132-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-034.djvu/84

此页尚未校对


  正十二年徙治於州北十五里東沙明洪武初改為縣八年改隸蘇州府縣東至大海岸二十里西

  南至嘉定縣治一百七十里城周九里縣志永樂十九年徙治舊縣北十里秦家村築城正德中縣

  冶漸圯於海嘉靖八年遷治馬家浜西南築土城二十九年海水嚙城東北隅復移治平洋沙築甎

  城萬厯十一年城東隅復圯於水十三年遷於長沙即今治縣凡五遷其前三治城郭里居半歸烟

  海惟平洋沙城遺址猶彷彿云崇明廢鎮在崇明縣東北西沙亦名顧浚沙九域志海門

  縣有崇明鎮舊志五代時楊呉置元至元十四年寶山廢所在今寶山縣南東北距海

  西濱呉淞江明洪武三十年建旱寨於此正統元年築城於寨左嘉靖三十六年更名協守呉淞中

  千戸所後城漸圯萬厯五年改築新城於旱寨北周二里有奇更名寶山千戸所 本朝順治初設

  寳山城守備十八年以海禁徙廢舊志在嘉定縣東南八十里太倉即今州治舊曰東倉晉書

  顧衆傳咸和三年蘇峻遣其黨張健據呉衆自海虞由婁縣東倉與賊戰敗之水利書今崑山縣東