Page:Sibu Congkan Xubian132-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-034.djvu/91

此页尚未校对


  管隘口惟顧涇最為𦂳要明初置顧涇巡司後移駐月浦鎮在嘉定縣東二十六里 本朝乾隆二

  十四年裁羅店鎮在寶山縣西北三十六里通志元至正間創近海殷富市𠪨之盛埒南翔

  太倉䘙在州城内明太祖所置鎮海䘙在州城内明洪武十二年分太倉䘙軍置

  七鴉營在州東北七十里七鴉港口明初設七鴉把守官軍營築土城今屬劉河營分兵戍

  劉河營在鎮洋縣東南姑蘇志劉家港北岸海口接嘉定縣境元置分鎮萬戸府至正

  初又於江南北岸各立萬户府明初置劉家港巡司正統初設寨成化十八年増立城堡嘉靖四十

  五年建參將府増作甎城周三里環城浚濠萬厯初改置逰擊營 本朝仍設水師遊擊一員沿海

  防禦故城尋被海潮衝圯康熙六年移駐茜涇鎮冊説舊有劉河所 本朝康熙二年并入鎮海䘙

  吳淞營即今寶山縣治地當吳淞江北岸明洪武十九年置守禦千戸所屬太倉衛築土城

  周五里有奇門四其地當吳淞江入海之口去海止三里許最為衝要嘉靖初以海潮侵噬東北隅