Page:Sibu Congkan Xubian133-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-035.djvu/19

此页尚未校对


  縣學在縣治南明洪武三年建於黃軍營鎮 本康熙十二年乾隆十六年移今所入學

  額數二十名石室書院在州城北隅 本嘉慶七年懷仁書院

  榆縣城內南門大街本朝乾隆十六年 懷 文書院在沭陽縣明倫堂後舊名厚邱

  書院 本朝乾隆二十九年建嘉慶十一年易今名

 ︹户口︺原額人丁三萬六千九百七十七今滋生男婦大小共五十八萬五千四百八十名口

 ︹田賦︺田地二萬九千六百七十五頃三十三畝七分四釐額徴地丁正𮦀銀五萬五千三百七十六

  兩四分二釐又雜辦銀一百八十三兩六錢米麥二萬二千九百五十一石一升八合五勺

 ︹山川︺石棚山在州治舊志即青龍山北嶺有巨石覆巖上其形如棚可容十數人八景中所

  謂石室春風者是也嶺甚高峻了無花木宋石延年判海州使人以泥裹桃核為彈擲其上數年間

  花發滿山爛若錦繡因名萬花巖宋蔡景繁有石室詩蘇軾和之其旁又有棲鳳拾翠等巖