Page:Sibu Congkan Xubian133-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-035.djvu/72

此页尚未校对


  蕩在如皐縣東南六十里西接運鹽河東通海一名祥符河久⿰氵扵市河在州城内經東西水

  關以達濠河 本朝雍正四年濬乾隆十六年又濬濠河在州城外一名城河繞城四匝與布

  河通北接淮水西匯江潮東達諸場轉運爲利甚溥 本朝乾隆十一年濬二十年又濬金沙

  河在州東三十里南接運鹽河北入金沙場名勝志宋兩淮制置使李庭芝鑿運鹽河

  在州北自揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州府泰州海安鎮東南流至如皐縣西北三十里分爲立發河又東至城北分爲黄浦

  溪迤東四十里經丁堰鎮分支東流入海又東南流入州西北二十里分流爲石港河又東南流至

  州城環繞城郭分爲三一自城西南隅入大江一自城東南隅東流三十里北通金沙河又東經舊

  海門縣東入海一自城東北流經西亭場爲西亭河又東流貫諸鹽場至吕四場爲串場河東達於

  海明隆慶間開 本朝乾隆十二年挑濬通州泰興如皐沿海十場河渠自是河路深通農商攸賴

  石港河在州北二十里寰宇記石港場東至海一百五十里舊志西接運鹽河東流入石港