Page:Sibu Congkan Xubian133-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-035.djvu/73

此页尚未校对


  場凡七十里支分南岀場南十里為新河又北岀為仇家河俱達於海串場河在州東北

  串吕四餘東餘中餘西及金沙西亭石港諸場出丁堰閘㑹於運鹽河一從立發河進口串豐利掘

  港馬塘三場亦出丁堰閘會於運鹽河宋咸淳五年李庭芝為兩淮制置使鑿河四十里通運鹽河

  即此 本朝康熙四十七年濬乾隆十二年又濬龍游河在如皐縣東六十里輿地紀勝

  縣有龍游堰通於大江有九十九灣舊志河流逶迤中多灣曲北接運鹽河南通大江一名通江河

  立發河在如皐縣北三十里牙橋壩東西接運鹽河東達於海又汊河在縣東北豐利場南

  接運鹽河東北流入海又小溪河在縣西北東接運鹽河西達泰興縣界毛稚河在如皐縣

  東南十五里南通揚子江北接運鹽河又葛堰河在縣東三十里南通毛稚河丁堰河

  皐縣東南四十里南去十里至劉師鋪又十里至林梓又十里至白蒲一支從丁堰閘向東通串場

  河 本朝乾隆十年濬印莊河在泰興縣東南三十里北按龍開河南流經印莊鎮又南