Page:Sibu Congkan Xubian133-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-035.djvu/76

此頁尚未校對


  甘泉井在州治左州地斥鹵井皆鹹宋任伯雨謫官於此僦城西民居濬井而得甘泉民歌

  

 ︹古蹟︺静海廢縣今州治本海陵縣地寰宇記南唐始於海陵東境置静海制置院周顯德

  中克淮南升為軍尋改為州治静海縣隨州置輿地紀勝海陵之東有二洲唐末割據有姚存制居

  之為東洲鎮遏使制卒子廷珪代之為東洲静海軍使始築城錢鏐遣水軍攻破之擄廷珪吳又命

  廷珪猶子彦洪為静海都鎮遏使修城池官𪠘號静海都鎮今城是也海門廢縣

  東四十里五代周置縣屬通州寰宇記在州東南隔海二百餘里本東洲鎮隨州升為縣宋因之九

  域志在州東二百十五里舊志元末以水患徙治禮安鄉去州城百里後復圯於海明正德七年

  風海溢縣圯徙治餘中場嘉靖中又徙金沙場皆𭔃治州境三十三年築城周九百五十九丈有奇

  名曰天圓地方城門四水門二其後復圯於海 本朝康熙十一年省入州臨江舊縣