Page:Sibu Congkan Xubian133-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-035.djvu/93

此页尚未校对


 靖進士由戸部𭅺中厯遷杭嚴道臺省推轂邊才遂徙謙備兵薊鎮尋拜右僉都御史廵撫遼東著

 勲績遷南京户部侍郎以憂去時謂飬謙必能辦倭起為兵部侍𭅺總督薊遼軍務養謙膽𰚾過人

 臨事多知畧所在著聲卒諡襄敏徐可行通州人萬厯中為長興簿先是嘉興有葉朗生

 之變其黨吳野樵等潛匿長興突入縣堂誘執縣令石有恒可行聞變亟挺劒喝賊梃刃交下遂先

 令死罵不絶口冒起宗如皐人崇禎進士授行人𨕖南考功掌内計時憚其方正出為兖西

 僉事㑹流寇據河南起宗監河上軍賊不能渡後備兵嶺西旋調湖南寳慶副使以憲副督漕江上

 乞休歸子襄為諸生有聲許直如皐人崇禎進士以名節自砥知義烏縣清操皭然母憂歸哀

 毁骨立服闋補惠來縣因清望徴授文選主事進考功員外郎賊䧟都城令百官報名直曰身可殺

 志不可奪不赴作書𭔃父絶命詞遂自經死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠愍殷尚

 聲通州人官桂陽州判崇禎末流賊薄城城陷尚聲死之男婦從難者六人 本朝乾隆四十年