Page:Sibu Congkan Xubian134-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-036.djvu/125

此页尚未校对


 ︹寺觀︺雙蓮寺在懷寕縣阜民坊宋時嘗產雙青蓮因以名寺太平興國寺

  寕縣西正觀門外萬松山麓元創明洪武間重修 本朝康熙八年拓舊制增建谷林寺

 在桐城縣東十五里魯硔山舊名清泉寺明建 本朝康𤋮四十六年  勅賜今額勝因

 寺在桐城縣北二里投子山明嘉靖間廢 本朝雍正十二年奉  㫖重建太平寺

 在潛山縣北太平山晉咸和中創元余闕有登太平寺詩山谷寺在潛山縣西北二十里寺

  東北隅有三祖璨大師塔寰宇記梁大同二年以山谷為名明統志相傳梁僧寳誌卓錫之地

  祖寺在太湖縣北百二十里縣志二祖慧可神光也有卓錫石傳衣石太霞宫

  城縣西城外舊志晉裴既郭三仙遊此邑人見彩霞燭天因祀之稱為太霞福地明季燬 本朝順

  治七年重建真源萬壽宫在潛山縣北二十里明統志真源萬夀宫乃梁白鶴道人

  鶴止之所宋賜號靈仙觀後改今名舊志中有鶴鳴泉四時不竭又有應夢井唐元宗嘗夢遊於此