Page:Sibu Congkan Xubian134-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-036.djvu/25

此页尚未校对


   員 訓導六員 巡檢六員歙屬黄山街口休寕屬汰厦婺源屬

   項村祁門屬大洪嶺績溪屬濠寨 舊設九員乾隆二十八年裁婺源大鱅嶺一員改設安慶

   府桐城縣練潭鎮又裁婺源太白寨一員改設安慶府懷寕縣三橋鎮嘉慶十二年裁歙王千

   寨一員改設潁州府霍邱縣三河尖典史六員

  寕國府知府 通判舊有總捕同知嘉慶八年裁以捕務歸通判管府學

   敎授 訓導 經厯舊有照磨知事倉大使等順治十六年裁知事康

   𤋮十五年裁軍儲倉大使乾隆三十五年裁照磨改設和州含山縣運漕巡檢知縣六

   員宣城涇南陵寕國旌德太平縣丞三員宣城南陵俱駐本城涇駐查村 按

   涇縣縣丞舊駐縣城乾隆五十四年移駐太平交界之查村為涇太兩縣分防縣丞仍歸涇縣

   縣學敎諭六員 訓導六員 主簿宣城舊設二